HubertCietrzew

11 tekstów – auto­rem jest Hu­ber­tCiet­rzew.

'Wo­le mieć ka­ca po wódce przez pół dnia, niż ka­ca po ko­biecie przez pół roku' 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 2 lutego 2014, 13:11

Ser­ce częściej za­wodzi niż ro­zum, ale zaw­sze ma rac­je przy naj­ważniej­szym wyborze. 

aforyzm • 31 stycznia 2014, 11:29

Nie wiem co jest większą od­wagą - po­kochać ze złama­nym ser­cem czy zdać się na wie­czną samotność. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 10 stycznia 2014, 14:21

Dla mądrych ludzi błąd po­winien być przy­wile­jem, a nie porażką. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 12 listopada 2013, 10:48

Gdy­by życie było spra­wied­li­we niektórym i tak byłoby za mało. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 7 listopada 2013, 13:49

Naj­piękniej­sze chwi­le w życiu prze­mijają szyb­ko, ale zos­taną za­pom­niane nieprędko. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 4 listopada 2013, 18:58

Nie tyl­ko piękni ludzie mają piękne sny. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 3 listopada 2013, 14:19

To właśnie ten dzień, gdy wszys­tkie grzechy te­go świata stają się moimi grzechami. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 2 listopada 2013, 15:53

Ludzie są dziw­ni. Chcą zdo­być cały świat, a ogar­nia ich strach gdy trze­ba wy­konać pier­wszy krok. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 1 listopada 2013, 10:15

Bóg jest nies­kończo­ny, a mi­mo to ludzie codzien­nie zas­ka­kują go tym jak bar­dzo są ograniczeni. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 30 września 2013, 08:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność